Добре дошли! Вие разглеждате ГЕОДЕЯ СОФТУЕР И УЕБ ДИЗАЙН ПРАВНИ новини Правни новини

ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ

УЕБ ДИЗАЙН

Правни новини

Lex.bg - Последни новини
Lex.bg - българският правен портал

 • Дупката в КТБ е 4.2 млрд. лв., пращат докладите от одитите в прокуратурата

  На 21.10.2014 г. Управителният съвет на БНБ e разгледал доклад за анализа и оценката на активите на „Корпоративна търговска банка" АД (КТБ), извършена от одиторските фирми „Ърнст енд Янг одит" ООД, „Делойт България" ООД и „АФА" ООД, съобщават от централната банка.

  В периода от 5 август до 20 октомври тази година одиторските фирми са извършили анализ и оценка на основни балансови позиции и издадени банкови гаранции от банката.

  Извършеният анализ и оценка се основава на принципите за признаване и оценяване съгласно приложимите международни стандарти за финансова отчетност (МСФО). Оценката е извършена на база на отчетените по регистрите на банката към 30.06.2014 г. активи и банкови гаранции с отразяване на всички съществени събития до 30.09.2014 г., оказващи влияние върху анализа.

  Към 30.09.2014 г. общата сума на всички активи на банката е в размер на 6662 млн. лева. Заключението на одиторските фирми е за необходимост от обезценки на активи на банката в общ размер на 4222 млн. лева.

  На основата на баланса на банката и резултатите от анализа и оценката на основни балансови позиции (в т.ч. кредити, инвестиционен портфейл, ценни книжа, други активи, недвижими имоти) и издадени банкови гаранции от банката, могат да се направят следните изводи:

  Ръководството на банката не се е придържало към разумни и консервативни банкови практики. След поставянето на банката под специален надзор се установяват множество пропуски, допускани преди поставянето й в този статут:

  - В процеса на отпускане на кредити липсва задълбочено проучване на кредитоискателите, отсъстват пълни анализи на бизнес планове и разчети относно проектите, обосноваващи финансирането.

  - Липсва контрол при учредяването и текущото наблюдение на договаряните обезпечения. Извършеният анализ показва, че значителна част от обезпеченията са с пропуски при тяхното учредяване или са несъществуващи, което ги прави нереализируеми. Коефициентът на покритие на кредитния портфейл на банката с валидни обезпечения е около 13 на сто.

  - Липсва текущо наблюдение и контрол върху дейността на кредитополучателите и целевото използване на средствата от отпуснатите кредити. Допускани са множество предоговаряния на кредити, без да са налице необходимите обосновки за това.

  - Документацията в кредитните досиета не е поддържана в състояние, което да позволява на банката да управлява своите вземания с цел получаване на икономическите ползи, свързани с тях.

  - В дейността на банката се наблюдават необичайни за банковата система порочни бизнес практики, които са извършвани чрез сложни операции, целящи прикриване на същността на сделки и трансакции. Един от примерите за това е специфичният начин на кредитиране, опосредствано от „дружества със специална цел", холдинги и други подобни, с цел финансиране на придобиването на активи, не отговаря на стандартните и надеждни банкови практики.

  - Представяните от ръководството на банката преди нейното поставяне под специален надзор финансови и надзорни отчети пред управление „Банков надзор" на БНБ са били недостоверни и подвеждащи.

  Поради гореизброените причини БНБ изпраща докладите на одиторите на вниманието на Софийска градска прокуратура.

  Управителният съвет на БНБ възложи на квесторите да осчетоводят изготвените в пълно съответствие със стандартите на МСФО оценки и до 31.10.2014 г. да представят в БНБ съответните надзорни отчети, които са необходими за вземане на решенията, предвидени в Закона за кредитните институции.

  Други решения, сред които преструктуриране и/или оздравяване на КТБ, са възможни, ако Народното събрание в рамките на законодателните си правомощия намери за уместно и своевременно приеме изменения и допълнения на действащото законодателство, включително и по отношение на ресурсното обезпечаване.

  С цел вземането на информирано решение и подпомагане работата на народните представители по казуса КТБ, Управителният съвет на БНБ ще внесе на 27.10.2014 г., първия работен ден на 43-ото НС, обобщена информация за събитията и всички взети решения на БНБ по отношение на групата КТБ от 20 юни 2014 г. (деня на поставяне под специален надзор на КТБ) до настоящия моме • ВАС обяви, че трите имена на съдиите са защитени данни

  Върховният административен съд (ВАС) излезе със скандално решение, според което трите имена на съдии са защитени данни. Решението на ВАС е окончателно и напълно противоречи със законите, които поставят съдиите в графата "органи на държавната власт" и "публични личности". С това решение ВАС приема още, че правораздаването може да се осъществява и полуанонимно.

  "Тенденцията е опасна, връща общественото развитие с много години назад и създава опасност както за правото на информация, така и за възможността да се проследява практиката на съдилищата. Така се формира общественото и гражданското разбиране за това какво правят и как решават делата съдиите в тази страна", коментира за "Правен свят" адвокат Александър Кашъмов.

  До казуса се стига заради дело по Закона за достъп до обществена информация, заведено от Паско Запрянов от Хасково. Той е поискал справка от Окръжен съд - Хасково за трите имена на петима съдии, които фигурират на сайта на съда само с две имена. Човекът е обяснил, че има нужда от тази информация, за да установи евентуалната нищожност на актове, издадени от съдии с две имена. В своето искане до съда той казва, че тези съдии "може би имат три имена", защото така постановява Законът за гражданската регистрация. Две имена се допускат само по изключение.

  Случаят се завързва заради отказа на заместник-председателя на окръжния съд Милена Дечева да му предостави информация. Нейният аргумент е, че пълните три имена на съдиите са лични данни. Паско Запрянов обжалва отказа пред административния съд в Хасково и напълно очаквано той е отменен.

  Административният съд посочва, че наистина трите имена са лични данни, но това не важи за съдиите, които са публични личности. В решението се посочва практиката на Конституционния съд, който сочи, че защитата на личните данни на публичните личности е много по-занижена, отколкото за другите граждани. Извън това се посочва, че съдиите декларират с пълните си имена своето имущество пред сметната палата, пак така се обявяват от Комисията по досиетата. С трите си имена те подават декларациите си по Закона за конфликта на интереси.

  Във всички документи и решения на ВСС съдиите фигурират публично с пълните си имена. За ВАС обаче това не е редно и забърква невероятна правна каша, която може да доведе до засекретяване на цялата тази важна информация.

  Тричленният състав на върховния съд решава, че пълните имена са защитена информация. Решението е с много големи последици, но тяхната аргументация е изключително постна и дребнава. ВАС решава да не предостави информация на Паско Запрянов, защото така той не би могъл да си състави мнение за дейността на съда, а смятал да претендира нищожност на неговите актове. Двама от върховните съдии в състава са подкрепили това решение – Таня Вачева и Иван Раденков. Третият член Соня Янкулова се обявява категорично против.

  Според Янкулова осъществяването на държавната власт е публична дейност, а съдията е държавен орган, комуто държавата е възложила изпълнението на своята правораздавателна функция.

  "Не само държавата, в лицето на компетентния орган, но и обществеността трябва да знае точно кому държавата е възложила съответните държавни функции. Затова възлагането на всяка функция на държавна власт изисква идентификация на физическия субект, комуто тя се предоставя", казва съдия Янкулова.

  Тя напомня на колегите си, че законът изисква всеки един акт на държавата да съдържа трите имена на лицето, на което се възлага тази власт. Всеки един акт на държавен орган, чрез който се определя конкретното физическо лице, което ще изпълнява държавни функции, съдържа трите имена на това лице. Това важи от решенията на Народното събрание, минава през указите на Президента и стига до всяка една заповед или решение на административен орган.

  Съдия Янкулова смята, че е нарушена конституцията, Европейската конвенция за правата на човека и изобщо основните начала на демократичното общество. "Нарушено е развитието на практиката на ВАС и е накърнен авторитетът на правосъдието у нас като средство за утвърждаване на основните правила в демократичното общество", казва съдията. Адвокат Александър Кашъмов допълва, че ако се следват новите скандални принципи на ВАС, то трябва да се засекретят пълните имена на президента, министрите и депутатите.

  В актуализираната Стратегия за съдебна реформа се коментира проблемите с "манталитета" на някои съдии, които не осъзнават, че правосъдието трябва да се осъществява прозрачно в полза на гражданите и по европейски стандарт. Проблемът с манталитета е често срещан сред върховните съдии и особено сред тия във ВАС. • Планът за луксозния къмпинг на Карадере даден на прокурор

  Прокуратурата да провери и обяви за нищожен одобрения от общинския съвет на Бяла в нарушение на екозаканодателството Подробен устройствен план за построяването на луксозен къмпинг в местността Карадере. Това е поискала министърът на околната среда и водите Светлана Жекова, внасяйки сигнал до Върховната административна прокуратура за намеренията на фирмата "Макси І" да строи в местността, без да е извършила екологична оценка на намеренията си.

  Конкретно Жекова иска от прокуратурата да обяви за нищожен Подробния устройствен план - План за регулация на ЗО "Бяла – север“, който е одобрен още в началото на 2005 г. от общинарите на Бяла.

  Екоминистърът пое преди десет дни ангажимент пред природозащитници да обяви за нищожен плана, като миналата седмица стана ясно, че директорът на бургаската екоинспекция е отменил предишно свое решение, че проектът не се нуждае от екологична оценка и така върна инвестиционното намерение на "Макси І" за строежа на комплекса.

  В подадения сигнал Жекова е посочила, че "Решение № 26-311/10.02.2005 г. на Общинския съвет - Бяла е издадено в нарушение на нормативната уредба по околна среда и устройство на територията и в случая са налице основания за прогласяване на нищожност на същото“. Сред мотивите за това се изтъква, че за плана на къмпинга не е внасяно искане до компетентния орган по околна среда за преценяване на необходимостта и обхвата за екологичната оценка, каквато задължително трябва да се извърши.

  Екоминистърът изрично подчертава, че одобряването на плана предполага една голяма територия да бъде урегулирана и върху нея да се извършва строителство, но без екооценка това може да доведе до значителни отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда и риск за човешкото здраве, допълват от ведомството. • Цонев и Пеевски искат да ”осветлят всички политически връзки в КТБ”

  Избраните за депутати от ДПС Йордан Цонев и Делян Пеевски ще поискат със закон да се осветлят всички политици и офшорки, които имат кредити от КТБ. Това обяви пред БНТ Йордан Цонев, който е заместник-председател на ДПС. Законопроектът ще бъде внесен от двамата депутати още в първите дни на новото Народно събрание.

  Цонев обясни, че така се преследват три основни цели. Първо да се покажат всичките кредити на политици, кметове, държавни служители и магистрати в КТБ, както и сметките и фирмите на членовете на техните семейства. Втората цел е да се оповестят реалните собственици на офшорки с кредити и депозити. Третата точка е БНБ да сключат договор с международна фирма с опит за проследяване на финансови потоци в КТБ.

  ”Така ще се защити общественият интерес и ще има прозрачност. Дупката в КТБ е около 4 млрд. лева. Поне такава е информацията в медиите. Цифрата е зловеща. Чакаме БНБ официално ще оповести данните. Централната банка можеше вече да реши казуса. Ако се стигне до преструктуриране или оздравяване, ще трябва и законодателно решение”, каза Цонев.

  Той обясни, че ДПС иска да се върнат всички кредити на КТБ, а преди това да се види и кой ги е взел. ”Имахме готовност това да се случи още в края на миналия парламент, но тогава ГЕРБ и "Атака" ги нямаше в зала, а БСП отхвърли предложението. Ако тогава бяхме единни, на 21 август вложителите можеше да имат достъп до парите си”, каза Цонев.

  Още в края на септември ДПС декларира, че няма никакви връзки с КТБ и подкрепи искането на Реформаторския блок за международна проверка в банката. Тогава лидерът на партията Лютви Местан каза, че ДПС има най-голяма полза от това да се разкрие истината за банката. • Реформаторите оставят на ГЕРБ решението за третия в коалицията

  ГЕРБ трябва да реши коя ще е третата формация, която ще участва в управляващата коалиция и дали това ще бъде АБВ, коментира в сряда лидерът на СДС Божидар Лукарски пред Нова телевизия. Той предположи все пак, че третият в коалицията ще бъде Патриотичният фронт.

  Във вторник вечерта се проведе необявена публично среща между представителите на Реформаторския блок и ГЕРБ, а след нея се разбра, че двете формации са се приближили към подписването на коалиционно споразумение.

  ”Предлагаме коалиционно споразумение. Който и да участва в него или иска да подкрепи това коалиционно правителство, трябва да поеме своите ангажименти и отговорности в него. Не трябва да има правителство на малцинството, излъчено само от Реформаторския блок (РБ) и ГЕРБ", каза Лукарски.

  Той допълни, че ГЕРБ и реформаторите не са се разбрали окончателно, но са изгладили част от противоречията помежду си. Лукарски обясни, че разговорите са водени в конструктивен и позитивен тон. След първата среща ГЕРБ реши да прекрати преговорите с РБ с аргумента, че дясната коалиция не може да даде юридически гаранции за своето единство. Реформаторите на свой ред обвиниха ГЕРБ, че не иска да предприеме мерки срещу модела ”КОЙ”.

  "Останахме на позиция да имаме още срещи. Ние сме твърдо на мнение, че не трябва да има правителство на малцинството. Не сме обсъждали нищо различно от това", каза Лукарски.

  Той цитира лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, според когото ако правителството работи добре, няма проблем да изкара и четири години, но не е изключил възможността за предсрочни избори. Лукарски напомни, че реформаторите са за двегодишен мандат, а след него да се свика Велико народно събрание. • Криминален психолог за унизителния обиск: Звучи ми нереалистично

  „Ако това момиче се е държало нормално, най-вероятно не трябва да има мотив да използва сила. Като казвам нормално, имам предвид да не упражни някаква агресия или да не предизвика агресия към себе си. Да бъде събличана в парка наистина ми звучи нереалистично".

  Така криминалният психолог Тодор Тодоров коментира пред Нова телевизия твърденията на студентката Борислава Борисова, която преди дни се оплака, че е станала обект на вулгарен обиск в центъра на София.

  По думите на момичето тя е била събличана и опипвана пред погледа на граждани, които дори са снимали срамната сцена.

  „За мен има странни неща в цялата история. Като знам колко са чувствителни всички към тези неща, особено когато участва и полиция, все си мисля, че ако наистина бяха правени снимки, социалните мрежи щяха да изгърмят тотално с това нещо. Дълбоко се съмнявам, че полицай ще реши да прави такъв обиск на публично място", коментира Тодоров. Той смята, че има много преекспонирани твърдения.

  По думите му полиграфското изследване ще покаже дали са истина твърденията на служителите на МВР, или нещата са се случили по начина, по който ги описва момичето. • Служители на ”Виктория” обвиняват квесторите за източване на банката

  Дъщерната банка на КТБ - "Виктория" се източва от квесторите, назначени от БНБ да я оздравяват, алармират служители на банката с писмо до медиите, цитирано от бТВ. В сигнала им са приложени фактури за хиляди левове, изплатени към консултантски фирми.

  ”С парите на вложителите в банката квесторите плащат на консултантите за дейности, които трябва да се вършат от самите служители във ”Виктория”. Една от платените фактури към фирмата ”Буллойерс” ООД е на стойност 17 000 лева, които са платени само за 4 дни работа. Във фактурата е посочено, че става въпроса за труд извършван в продължение на 120 часа. Така излиза, че в денонощието консултантите са работили по 30 часа”, съобщава бТВ.

  Общата сума, одобрена от квесторите и платена на фирмата, е почти 100 000 лв - платени с парите на вложители в търговската банка, пишат служителите на банката. Те допълват, че замесени в ”източването” са двама квестори, две фирми и няколко физически лица.

  Румен Димитров е един от собствениците на фирма ”Буллойерс”. Той и съдружникът му са получили 100 000 от банката до този момент. Пред бТВ Димитров не обясни за какво фирмата му е взела парите.

  Съдружник на Димитров е Бисер Атанасов. Според документите, с които бТВ разполага, той е взел пари от ” Виктория" освен през фирма ”Буллойерс”, и през друга своя фирма - още 108 000 лева.

  Президентът на КТ ”Подкрепа” Константин Тренчев бе посочен от служителите на банката като техен гарант и говорител. Той също твърди, че сумите, които се плащат са ”фрапантни”. ”Още повече, че нали би следвало да се пести, за да не се задълбочават проблемите. В България кой колкото успее да натовари - товари колкото може”, продължи той.

  Документите, с които бТВ разполага, са от служители в банката. От страх те са предпочели да запазят анонимност. • Неприлични жестове и използването на деца за агитация отчел СЕМ при предизборната кампания

  Разнообразни нарушения по време на изминалата предизборната кампания отчитат от Съвета за електронни медии.

  Като се започне от използването на деца за предизборна агитация и се стигне до неприлични жестове в предизборните клипове.

  Това съобщи пред Фокус председателят на СЕМ доц. Георги Лозанов.

  Според него кандидат-депутатите са търсили различни начини да впечатлят избирателите - включително и прекрачвайки закона. Това произтича от факта, че тези агитационни форми като хроники, обръщения, а до голяма степен - и клипове, са останали от началото на прехода и нямат никакъв ефект върху избирателите, обясни Лозанов.

  Поради тази причина хората се чудят какво да извършат, за да провокират волята на избирателя. Лозанов допълни, че СЕМ обмисля да направи препоръка за цялостна ревизия на законодателството. Председателят на СЕМ допълни, че всички нарушители вече са санкционирани от Съвета за електронни медии. • Пенсии на 65 г. за всички и ръст на осигурителните вноски

  Плавно покачване на възрастта за пенсиониране до 65 години за мъжете и жените от 2028 г. или 2036 г. Увеличаване на осигурителните вноски. Премахване на привилегията на държавните служители държавата да им плаща осигуровките, както и на земеделците за половин вноска. Плах опит за ограничаване на ранното пенсиониране на военни и полицаи с въвеждане на пенсионна възраст според поста. Увеличаване на максималния осигурителен доход. Това предлага Консултативният съвет за оптимизация на осигурителната система към служебния министър на труда и социалната политика Йордан Христосков, стана ясно не пресконференция във вторник.

  Предложенията ще бъдат предадени на следващия редовен кабинет, който ще избере един от предложените варианти, каза министър Йордан Христосков, който е дългогодишен управител на Националния осигурителен институт (НОИ).

  Без пенсионна реформа бюджетният дефицит ще нарасне с 2.6% от брутния вътрешен продукт (БВП) през 2016 г., сочат разчетите на експертите. На толкова се равнява дупката в бюджета на НОИ, като недостигащите над 2 млрд. лв. ще трябва да се покрият като субсидия от бюджета. В същото време по европейските изисквания максимално допустимият дефицит в бюджет не може да надвишава 3%.

  На практика това означава, че ако не се направи пенсионна реформа, пари за образование, здравеопазване, магистрали и т.н. няма да има, стана ясно от обясненията на Христосков.

  За пенсионна реформа у нас настоява и Европейската комисия. Тя е наложителна и според Световната банка и Международния валутен фонд.

   

  Правителството на Пламен Орешарски обаче я замрази през миналата година, с което дупката в НОИ се увеличи.

  В момента Кодексът за социално осигуряване (КСО) предвижда годините и стажът за пенсиониране да нарастват с по 4 месеца годишно до достигане на 63-годишна възраст за жените и 37 години стаж през 2021 г., а за мъжете - 65-годишна възраст и 40 години стаж през 2018 г.

  В момента жените излизат в пенсия на 60 г. и 8 месеца, а мъжете - на 63 г. и 8 месеца.

  Три варианта за вдигане на възрастта за пенсия

  Три варианта за вдигане на пенсионната възраст и на годините за стаж предлага консултативният съвет на министър Христосков.

  Първият вариант предвижда мъжете и жените да се пенсионират на 65 г. чрез постепенно нарастване на възрастта до 2036 г. За целта от 2015 г. възрастта за дамите ще расте с по 2 месеца годишно и 2036 г. ще стане 65 години, а за мъжете ще нараства с по 1 месец на година и ще стане 65 г. през 2030 г.

  Вторият вариант е плавно покачване на възрастта за пенсиониране на двата пола до 65 г., до 2028 г. При жените през 2015 г. и 2016 г. възрастта ще нараства с по 2 месеца годишно, а от 2017 до 2028 г. - с по 4 месеца на година. При мъжете - първите две години възрастта расте с по 2 месеца, а от 2017 г. до 2028 г. с по 1 месец.

  Третият вариант предвижда равна възраст за пенсиониране на двата пола на 65 г., според годината на раждане, т.нар. кохортен принцип. Например мъже, родени 1964 г., ще знаят, че се пенсионират на 65 г. По-старите от тях ще се пенсионират малко по-рано в зависимост от годината на раждане.

  Ръст и на осигурителните вноски

  Освен увеличаване на възрастта и стажа за получаване на пенсия се предлага и нарастване на осигурителните вноски, за да се покрие дупката в НОИ. Предложени са два варианта.

  Единият предвижда осигурителната вноска за фондовете "Безработица" и "Пенсии" да бъде увеличена с по 1 процентен пункт от 1 януари 2015 г. веднъж. Второто увеличение да бъде от 1 януари 2019 г. отново с 1%, но само за фонд "Пенсии". Вноската за универсалния пенсионен фонд нараства с 1% от 2017 г.

  Другият вариант предвижда нарастване на осигурителната вноска за фондовете "Безработица" и "Пенсии" с по 1 процент пункт от 2016 г., а през 2019 г. да има ново нарастване само за фонд "Пенсии" с 1 процентен пункт. През 2017 г. се с 1% се вдига и вноската за универсалния пенсионен фонд.

  Причината да се предлага увеличаване на вноската за пенсия е големият дефицит във фонд "Пенсии" и фактът, че 53% от средствата за възрастните се осигуряват от субсидия и трансфер от държавния бюджет , посочи Христосков.

  Ранно пенсиониране

  За работещите в първа и втора категория труд се предлага до 2029 г. да се запази сегашния вариант на пенсиониране при 94 точки за жените и 100 точки за мъжете, защото до тогава в пенсия ще излизат хора със стаж преди 2000 г., когато нямаше професионални осигурителни фондове, обясни Христозков.

  Предлага се след това възрастта да нараства спрямо избрания вариант за трета категория труд, но по-интензивно. Причината е, че се планира категорийните работници да излизат в пенсия 8 години по-рано за първа категория труд и 3 години по-рано за втора категория труд от хората, които работят при масовия случай - III категория.

  Заради замразяване на реформите за първа и втора категория труд, в момента тези трудещи излизат в пенсия 13 години по-рано за първа категория и 6 години по-рано – за втора, спрямо работещите трета категория труда.

  За служителите в системата на МВР или Министерството на отбраната и др. се предлага да се въведе минимална възраст за пенсиониране според тежестта на поста. В момента за тях няма ограничения във възрастта, а само изискване за стаж 27 г., от които минимум 2/3 в съответното ведомство. Експертите очакват съответните министерства сами да предложат минималната възраст.

  Предлага се по-труден достъп до инвалидни пенсии, както и инвалидната добавка за пенсионерите да отпадне. • Съдът отказа да екстрадира руския опозиционер Кобляков

  Софийският градски съд (СГС) отказа да екстрадира руския опозиционер Николай Кобляков във вторник. Заседанието на магистратите бе белязано от неочакван обрат, след като представителят на прокуратурата Валентин Кирилов заяви, че не поддържа досегашното настояване на обвинението известният противник на Владимир Путин да бъде пратен в Москва.

  Нещо повече – прокурорът изнесе пламенна политическа реч в защита на Кобляков без изобщо да коментира юридическата страна на казуса. Цитира и доклад на международната правозащитна организация "Фрийдъм хаус", според който "Русия се управлява от тоталитарен режим".

  "Кобляков участва активно в политическа дейност и развива дейност, насочена срещу Путин. Тази дейност постига резултати, следователно е възможно, ако бъде върнат в Русия, да бъде преследван. Правото на справедлив процес не е гарантирано в Русия, дори е сериозно застрашено" , обяви Кирилов пред съда.

  Отбелязвайки, че българските разследващи са получили уверение от руската генерална прокуратура, че на Кобляков ще бъде осигурено обективно съдебно производство, обвинителят обаче посочи, че тази гаранция не се обвързва останалите държавни органи в Русия, които биха могли да репресират дисидента.

  "Русия се управлява от тоталитарен режим и руските съдилища се използват като орган, който потиска руската съпротива", цитира още от констатациите на "Фрийдъм хаус" прокурор Кирилов.

  Пледоарията му предизвика откровеното учудване на защитата на Кобляков. Изненадана бе и преводачката му от френски, която погледна въпросително към адвокатката му Биляна Писова преди да му преведе думите на обвинителя, че "искането за екстрадиция е неоснователно". След това защитничката на руснака с френско гражданство просто се присъедини към становището на прокуратурата.

  След около едночасов размисъл съдия Десислав Любомиров обяви, че отхвърля искането за екстрадиция на Кобляков, но разкритикува и поведението на прокурор Кирилов, записвайки в решението си, че "съдът категорично се дистанцира от политическото говорене, тъй като то е абсолютно неприемливо за наказателния процес".

  След това магистратът посочи, че към молбата на руските власти формално са приложени всички необходими документи, но "въпреки това не може да се направи категоричен извод за яснота на престъпната дейност".

  Според мотивите на съдия Любомиров начинът, по който е описано престъплението, в което е обвинен Кобляков, не позволява на съда "да направи категоричен извод", че извършеното от правозащитника е престъпление по българското законодателство. Той е обвинен, че е участвал в измама, чрез която от френска компания са били присвоени 1.2 млн. евро.

  Съдия Любомиров все пак отчете и политическата дейност на Кобляков, подчертавайки, че при евентуалното негово екстрадиране в Русия "съществува риск, който настоящият съд не може да позволи да настъпи" – а именно той да бъде репресиран от тамошните власти.

  Решението на СГС обаче не окончателно, тъй като подлежи на обжалване или протест пред Софийския апелативен съд. Затова и съдия Любомиров остави в сила мярката за неотклонение на Кобляков – "подписка". Отмени обаче забраната му да напуска България.

  След заседанието на съда прокурор Кирилов категорично отказа да коментира пред медиите на какво се дължи промяната в становището му. Той поддържаше искането на държавното обвинение за арест на Кобляков по време на първото заседание на СГС по казуса. След това по делото се явяваше колежката му Елка Ваклинова, тъй като Кирилов бе в отпуск. Тя също застъпваше тезата, че Кобляков трябва да бъде предаден на руските власти.

  Правозащитникът бе арестуван при пристигането си от Франция на столичното летище по заповед от Интерпол на 29 юли. Задържането му предизвика остра обществена реакция заради съмнения, че е политически мотивирано.

  Кобляков е основател на френската неправителствена организация "Свободна Русия" (Russie-Liberté), която от години организира протести срещу режима на Путин и в подкрепа на руски опозиционери и политически затворници, репресирани от Кремъл.

  В деня на ареста на Кобляков прокуратурата изпрати противоречиви послания до медиите. Официалният отговор беше, че "такъв случай няма". Факт е обаче, че след задържането му на летището случаят е бил докладван в международния отдел на прокуратурата и оттам са поискали допълнителна информация от Москва, преди да внесат постановление за 72-часово задържане.УЕБ ПОРТФОЛИО

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

СОФТУЕР
Разгледай продукта
Pirin_Bezbog.jpg
Share |