Добре дошли! Вие разглеждате ГЕОДЕЯ СОФТУЕР И УЕБ ДИЗАЙН СОФТУЕР

ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ

УЕБ ДИЗАЙН

СОФТУЕР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ и подаване на данни към Агенцията за обществени поръчки /АОП/, Европейската комисия /ЕК/ и ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

e-REPUBLIC_PROe-REPUBLIC PRO е ОСНОВНО СРЕДСТВО за планиране, регистриране, отчитане и анализиране на дейностите свързани с Обществените поръчки
в българските фирми, предприятия и организации.

e-REPUBLIC PRO е съобразена с всички изисквания в нормативната база на РБългария свързани с Обществените поръчки:

argaiv1836

 • Закон за Обществените поръчки (ЗОП)
 • Правилник за прилагане на ЗОП
 • Класификатор на Обществените поръчки

Според българското законодателство, обекти на обществени поръчки са:

 • Предоставянето на услуги;
 • Доставките на стоки, осъществени чрез покупка, лизинг, наемане от възложителя с или без право на закупуване, покупка на изплащане;
 • Строителството, включително: 
  - изграждане или инженеринг (проектиране и изграждане) на строеж;
  - изпълнение или проектиране и изпълнение на една или няколко строителни и монтажни работи, свързани с изграждането, реконструирането, преустройването, поддържането, възстановяването или рехабилитацията на сгради или строителни съоръжения;
  - инженеринг и изпълнение на една или повече дейности по изграждане на строеж в съответствие с изискванията на възложителя, като предпроектно проучване, организация на строителството, доставка и монтаж на машини, съоръжения и технологично оборудване, подготовка и въвеждане на обекта в експлоатация.

  Всички ОП по ЗОП се вписват в Регистъра на обществените поръчки - aop.bg.
 • Регистърът съдържа:
  - Решенията за откриване на процедури за възлагане на обществени поръчки;
  - Обявленията, предвидени за вписване в регистъра;
  - Информацията за възложените обществени поръчки;
  - Друга информация, определена в правилника за прилагане на ЗОП.

  Функционални възможности и характеристики на програмен продукт e-REPUBLIC PRO:

  Планиране на предстоящи ОП за текуща и следващи години. Автоматично трансформиране в нови ОП - процедури по обществени поръчки.

  Регистриране и следене на цялата необходима информация за всички обществени поръчки - от тяхното възникване;

  Процедури за избор на кандидати и възлагане на поръчките;

  Сключване на договори със спечелилите кандидати - изпълнители;

  Следене на всички плащания по сключените договори и допълнителни споразумения.

  Администриране и системни настройки - Създаване на потребители и права за работа със системата, Автоматична актуализация на системата и базата данни.

  Система за известявания СИОПД ИНФОРМА - Следене и информиране на всички потребители за изтичащи срокове за уведомяване на АОП и ДВ, изтичане на договори и други срокове зададени в системата.

  Описание на някои от основните дейности при работа с e-REPUBLIC PRO:
  Обществени поръчки (ОП) - Въвеждане на нови ОП, търсене, редактиране, изтриване, селектиране по избрани признаци. Пълно описание на ОП с всички необходими характеристики от възникването им.

  Процедури по обществените поръчки - Въвеждане на нови ПРОЦЕДУРИ, търсене, редактиране, изтриване, селектиране по избрани признаци. Данни и характеристики за целия път на провеждането на процедурата по всяка ОП - от идейния проект, през обявяването и обнародването и до класирането/отстраняването на кандидатите заявили участие и/или реално участвали в Процедурата.

  Договори - Въвеждане на нови ДОГОВОРИ, търсене, редактиране, изтриване, селектиране по избрани признаци. Сключване на договори и допълнителни споразумения към тях със спечелилите фирми при класирането на кандидатите. Въвеждане на платежни нареждания и изплащане на сумите по договорите с фактуриране на сумите.

  Справки - Вграден генератор на справки по цялата налична информация в базата данни; Експорт на справки и документи в различни файлови формати - .pdf, .xls, .doc.

  Система за известяване СИОПД ИНФОРМА - Следене на събития свързани с изтичане на срокове по ОП и договори и генериране на съобщения за потребителите
  Номенклатури - Готови номенклатури с възможности за редакция, изтриване и добавяне на нови позиции.

  Тестова база данни - Възможност за работа с тестова база с цел първоначално обучение на служителите и тестване на всички новости и автоматични операции при получаване на актуализациите на системата.

  В комплекта на програмния продукт е включена Подробна помощна документация.

   

  Управление на бизнесаИНТЕГРИРАНО РЕШЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА "МУЛТИ МАРКЕТ"
  за складове, магазини и търговски вериги


  Възможности, дейности
  и автоматизирани операции, характеристики на програмен продукт МУЛТИ МАРКЕТ

  ДОСТАВКИ
  Първоначално заприхождаване на стока
  Изпращане в друг склад - ЕКСПОРТ
  Получаване от друг склад - ИМПОРТ
  Дефиниране на артикули

  ОФЕРТИ - Автоматично изготвяне на оферти
  ПОРЪЧКИ - Генериране на поръчки директно от оферти
  ФАКТУРИРАНЕ - Гъвкави възможности за издаване на всички видове фактури и платежни документи на основа на предоставени оферти и/или поръчки
  Кочани с фактури, Определяне на диапазони с номера на фактури
  Възможност за добавяне на издадени на ръка - "ръчни" фактури
  Автоматично осчетоводяване на всички дейности
  Касови продажби без фактура
  СИСТЕМНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА МУЛТИ МАРКЕТ - Потребители, Групи потребители, Права на групи потребители

  Работа с неограничен брой обекти на фирмата

  Експорт на данни - От централна база към обект - Потвърждение на обекта към централната база - От обекта към централния обект - Потвърждение от централен обект към обект

  Импорт на дании - От централната база в обекта - Потвърждение централния обект - От обекта в централния обект - Потвърждение от обект в централната база

  Първоначално зареждане на данни от файлове с ралични формати

  Актуализация на базата данни и системата
  Ревизии, АНАЛИЗИ, Описание на склад

  Уникални възможности за анализи на цялостната дейност в помощ на управленческите решения.

  Справки

  Работа с баркод-четец

   

  Програмен продукт ФА МАСТЕР

  softwareboxfmСОФТУЕРНА СИСТЕМА ЗА ФАКТУРИРАНЕ, ОФЕРТИ И ПОРЪЧКИ

  Специализирано решение за Вашата фирма, склад или магазин

  Възможности и характеристики на ФА МАСТЕР

  Дейности и автоматизирани операции

  ОФЕРТИ - Издаване на оферти на клиенти

  ПОРЪЧКИ - Генериране на поръчки директно от Оферта на клиента

  ФАКТУРИРАНЕ - Гъвкави възможности за издаване на фактури и платежни документи на български и чужди езици
  Кочани с фактури, Определяне на диапазони фактури
  Продажби без фактура
  Кредитни известия
  Дебитни известия
  Протоколи към фактури

  Автоматична актуализация на системата и базите данни              

  Номенклатури

  Генериране и печат на множество СПРАВКИ и документи на база на цялата налична информация в базите данни на системата

   

  Програмен продукт БИЗНЕС ТРАВЕЛ

  softwareboxbtripВашите
  БИЗНЕС ПЪТУВАНИЯ
  ще бъдат гарантирани от
  БИЗНЕС ТРАВЕЛ

  СПЕЦИАЛИЗИРАН
  СОФТУЕРЕН ПРОДУКТ ЗА
  ИЗДАВАНЕ, СЛЕДЕНЕ и
  ПЕЧАТ и подаване на справки към счетоводни програми - всички документи свързани с Вашите пътувания и служебни ангажименти в страната и чужбина:

  - Командировъчни
  - Пътни листи
  - Отчети

   

  Програмен продукт УНИ КОМФОРТ


  * ИЗЦЯЛО ОБНОВЕН


  СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

  softwareboxcomfort

  Информационна система за недвижими имоти
  УНИ КОМФОРТ

  ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УНИ КОМФОРТ

  УНИ КОМФОРТ е съвременна, универсална система, подходяща за обслужване на цялостната дейност на агенциите за недвижими имоти.

  УНИ КОМФОРТ улеснява анализа на информацията, спомага прогнозирането и планирането на сделките с недвижими имоти и води до тяхната успешна реализация.

  УНИ КОМФОРТ може да бъде настроена спрямо индивидуалните изисквания и конкретните особености за обслужване дейността в агенциите за недвижими имоти.

  В програмата е предвиден голям брой помощни функции, осигуряващи комфорт и нагледност в работата с документите, операциите и справките.

  УНИ КОМФОРТ не изисква специални първоначални компютърни умения. Обучението за работа е леко и интуитивно, благодарение на това, че са използвани максимално възможностите на операционната система WINDOWS и са следвани приетите в нея стандарти.

  Основните и най - често ползвани възможности на менюто са изведени и като бутони с изображение в основните екрани на програмата.

  Съществува бързо търсене по много зададени от потребителите критерии.

  Програмата УНИ КОМФОРТ генерира множество отчетни документи и справки. Всички документи и справки, които прогрaмата генерира могат да се разпечатват, като предварително могат да се настройват за печат по желание на клиента.

  Осигурена е гъвкава схема за ползване или наемане на програмния продукт според изискванията и индивидуалните потребности на всяка фирма, занимаваща се с търговия на недвижими имоти.

  Потребителите на УНИ КОМФОРТ са осигурени с поддръжка, консултации и обучение от фирма ГЕОДЕЯ гр. Стара Загора.

  ОСНОВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ на УНИ КОМФОРТ

  Поддържа ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕЛИЯ ПАЗАР НА ИМОТИ: покупко - продажби, наеми и други за всякаква недвижима собственост.

  • ТЪРСЕНЕ НА ИМОТИТЕ по много различни критерии -  въвеждане на нови оферти, редактиране, изтриване, селектиране по избрани признаци.

  • ТЪРСЕНЕ НА ЗАЯВКИТЕ по желани показатели -  въвеждане на нови заявки, редактиране, изтриване, селектиране по избрани признаци.

  • НАТРУПВАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ТЪРСЕНЕ.

  • Съхранява ИСТОРИЯ на всички данни и дава информация на кого принадлежат и как са се променяли във времето.

  • Прави СПРАВКА по име или телефонен номер дали това е клиент на агенцията, конкурент и др, какво търси или предлага и какви са данните за това лице.

  • Съхранява ИНФОРМАЦИЯ за това на кои имоти е воден определен клиент и обратно кои клиенти са водени на определен имот.

  • Съдържа автоматично търсене на СЪВПАДЕНИЯ МЕЖДУ ПРЕДЛАГАНЕ И ТЪРСЕНЕ.

  • УНИ КОМФОРТ ПРЕИЗЧИСЛЯВА цените на предлагане и търсене, ако те са в различни валути за коректна селекция според въведените валутни курсове.

  • ПРЕИЗЧИСЛЯВА площите при търсене по площ, когато площите са въвеждани в различни мерни единици.

  • Съхранява ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ОТ АГЕНЦИЯТА СДЕЛКИ, комисионните, които са получени и разходите, които са направени. Тази информация е персонализирана възможност само за собственика на агенцията или изрично оторизирано от него лице.

  • СТАТИСТИКА на средните, минимални и максимални цени на предлагане по различни критерии и представяне в графичен вид.

  • Ползване на множество предварително създадени НОМЕНКЛАТУРИ - с възможности за редакция, изтриване и добавяне на нови: КЛИЕНТИ Предлагане на имоти; КЛИЕНТИ Търсене на имоти; СЛУЖИТЕЛИ - БРОКЕРИ на агенцията; Населени места, Области, Общини; Валути; Скици и изображения на имоти в различни файлови формати; Райони, Квартали и ЖК, Улици; Източници на информация; Видове сгради; Видове имоти; Видове особености на имоти; Видове състояния на оферти; Видове състояния на заявки; Мерни единици и др.

  • Системни настройки - Настройки печат на документи, генерирани със УНИ КОМФОРТ; Промяна на потребител и парола; Потребители и права за работа; Архивиране и оптимизация на базата данни

  Допълнителен модул към софтуерния продукт е допълнителна функционалност, осигуряваща трансфер на предварително въведени и подбрани данни към сайт на агенцията, специализиран сайт за недвижими имоти, към отделечен сървър или отдалечен офис на агенцията. За включването на модула е необходимо предварително да бъдат уточнени параметрите и изискванията на агенцията.

  За повече информация, потърсете ни ТУК
   

  softwareboxisupСОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

  Възможности и характеристики на продукта

  Структура на фирмата - Изграждане и гъвкаво управление структурата на фирмата - Направление, Отдел/цех, Звено

  Търсене на служители в структурата и по множество критерии зададени от потребителите

  Назначение на служители - Еднократно въвеждане на данните за служителя, Автоматично създаване на договори и допълнителни споразумения към тях

  Трудов стаж и професионален опит - Първоначално въвеждане на трудовия стаж и автоматично изчисляване във времето, Детайлно описание на трудов стаж и автоматично генериране на данни за трудова книжка при напускане на служителя, Автоматично генериране на Образец УП 3

  ТРЗ - Въвеждане на ОМЗ и всички необходими данни за изчисляване на работната заплата и подаване на декларации свързани със заплащането, допълнителни възнаграждения на служителите, условия на труд, постоянни начисления и др.

  Образование и Допълнителна квалификация на служителите

  Договори и допълнителни споразумения - Автоматично генериране и възможност за редакция в MS Word, Заповеди, длъжностни характеристики

  Напускане, Възстановяване на работа - Автоматично генериране на заповеди за напускaне с възможност за последващо автоматично възстановяване на работа на служителя като се запазват всички негови данни и история на всички промени

  Отпуски на служителите по КТ - Автоматично издаване на заповеди за отпуски, Възможност за последващо коригиране на данните при необходимост

  История на всички промени - запазване на всички промени за служителите от постъпването им

  Справки - Трудови договори и Допълнителни споразумения, Отпуски на служителите, Промени % прослужено време, Допълнителна квалификация на служителите, Служители по категории, по специалности, по длъжности, по професии, Списъчен състав по структури - ОМЗ, клас, КТУ, Наказания на служители, Освободени служители, Пенсионери, Трудоустроени служители, Потребителски справки и др.
  Номенклатури, Уведомления за НОИ

  ГЕНЕРАТОР НА СПРАВКИ - Универсална система за генериране на неограничен брой справки на база на наличните данни в базата данни и експорт на данните към различни файлови формати .doc, .xls, pdf

  Автоматични обработки - автоматични проверки за изтичане на срочни договори, промяна % прослужено време и др.
  Настройки - настройки печат, данни за фирмата, официални празници.

  АДМИНИСТРИРАНЕ НА СИСТЕМАТА, СИСТЕМНИ  НАСТРОЙКИ

  Потребители и права за работа

  Всички потребители, които са регистрирани и имат право да работят с програмата, в зависимост от това на коя група пренадлежат, работят само с тези точки от менюто, които са достъпни за тях. Потребители - Всеки потребител, при влизането в програмата се легитимира с Потребителско име и Парола. Те могат да бъдат сменени по желание на потребителя във всеки един момент. Групи потребители - Потребителите могат да се групират по избран признак и да образуват ГРУПА, която се характеризира с общи права. Може да се добавят нови Групи потребители, да се изтриват или да се редактират вече създадени. Права на групите потребители - За всяка група потребители може да се дават групови права за работа с програмата.

  Автоматична актуализация на системата и базата данни

  * Към днешна дата програмният продукт ИСУП ГЕОДЕЯ е спрян от поддръжка.

   
  Вход  СОФТУЕР
  Разгледай продукта