Добре дошли! Вие разглеждате ГЕОДЕЯ СОФТУЕР И УЕБ ДИЗАЙН МУЛТИ МАРКЕТ

ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ

УЕБ ДИЗАЙН

Управление на бизнеса

Управление на бизнесаИНТЕГРИРАНО РЕШЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА "МУЛТИ МАРКЕТ"
за складове, магазини и търговски вериги


Възможности, дейности
и автоматизирани операции, характеристики на програмен продукт МУЛТИ МАРКЕТ

argaiv1513

ДОСТАВКИ
Първоначално заприхождаване на стока
Изпращане в друг склад - ЕКСПОРТ
Получаване от друг склад - ИМПОРТ
Дефиниране на артикули

ОФЕРТИ - Автоматично изготвяне на оферти
ПОРЪЧКИ - Генериране на поръчки директно от оферти
ФАКТУРИРАНЕ - Гъвкави възможности за издаване на всички видове фактури и платежни документи на основа на предоставени оферти и/или поръчки
Кочани с фактури, Определяне на диапазони с номера на фактури
Възможност за добавяне на издадени на ръка - "ръчни" фактури
Автоматично осчетоводяване на всички дейности
Касови продажби без фактура
СИСТЕМНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА МУЛТИ МАРКЕТ - Потребители, Групи потребители, Права на групи потребители

Работа с неограничен брой обекти на фирмата

Експорт на данни - От централна база към обект - Потвърждение на обекта към централната база - От обекта към централния обект - Потвърждение от централен обект към обект

Импорт на дании - От централната база в обекта - Потвърждение централния обект - От обекта в централния обект - Потвърждение от обект в централната база

Първоначално зареждане на данни от файлове с ралични формати

Актуализация на базата данни и системата
Ревизии, АНАЛИЗИ, Описание на склад

Уникални възможности за анализи на цялостната дейност в помощ на управленческите решения.

Справки

Работа с баркод-четец

 
ВходСОФТУЕР
Разгледай продукта