Добре дошли! Вие разглеждате ГЕОДЕЯ СОФТУЕР И УЕБ ДИЗАЙН ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ

УЕБ ДИЗАЙН

Планиране и управление на Oбществени поръчки и Договори

СОФТУЕР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ и подаване на данни към Агенцията за обществени поръчки /АОП/, Европейската комисия /ЕК/ и ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

e-REPUBLIC_PROe-REPUBLIC PRO е ОСНОВНО СРЕДСТВО за планиране, регистриране, отчитане и анализиране на дейностите свързани с Обществените поръчки
в българските фирми, предприятия и организации.

e-REPUBLIC PRO е съобразена с всички изисквания в нормативната база на РБългария свързани с Обществените поръчки:

argaiv1513

 • Закон за Обществените поръчки (ЗОП)
 • Правилник за прилагане на ЗОП
 • Класификатор на Обществените поръчки

Според българското законодателство, обекти на обществени поръчки са:

 • Предоставянето на услуги;
 • Доставките на стоки, осъществени чрез покупка, лизинг, наемане от възложителя с или без право на закупуване, покупка на изплащане;
 • Строителството, включително: 
  - изграждане или инженеринг (проектиране и изграждане) на строеж;
  - изпълнение или проектиране и изпълнение на една или няколко строителни и монтажни работи, свързани с изграждането, реконструирането, преустройването, поддържането, възстановяването или рехабилитацията на сгради или строителни съоръжения;
  - инженеринг и изпълнение на една или повече дейности по изграждане на строеж в съответствие с изискванията на възложителя, като предпроектно проучване, организация на строителството, доставка и монтаж на машини, съоръжения и технологично оборудване, подготовка и въвеждане на обекта в експлоатация.

  Всички ОП по ЗОП се вписват в Регистъра на обществените поръчки - aop.bg.
 • Регистърът съдържа:
  - Решенията за откриване на процедури за възлагане на обществени поръчки;
  - Обявленията, предвидени за вписване в регистъра;
  - Информацията за възложените обществени поръчки;
  - Друга информация, определена в правилника за прилагане на ЗОП.

  Функционални възможности и характеристики на програмен продукт e-REPUBLIC PRO:

  Планиране на предстоящи ОП за текуща и следващи години. Автоматично трансформиране в нови ОП - процедури по обществени поръчки.

  Регистриране и следене на цялата необходима информация за всички обществени поръчки - от тяхното възникване;

  Процедури за избор на кандидати и възлагане на поръчките;

  Сключване на договори със спечелилите кандидати - изпълнители;

  Следене на всички плащания по сключените договори и допълнителни споразумения.

  Администриране и системни настройки - Създаване на потребители и права за работа със системата, Автоматична актуализация на системата и базата данни.

  Система за известявания СИОПД ИНФОРМА - Следене и информиране на всички потребители за изтичащи срокове за уведомяване на АОП и ДВ, изтичане на договори и други срокове зададени в системата.

  Описание на някои от основните дейности при работа с e-REPUBLIC PRO:
  Обществени поръчки (ОП) - Въвеждане на нови ОП, търсене, редактиране, изтриване, селектиране по избрани признаци. Пълно описание на ОП с всички необходими характеристики от възникването им.

  Процедури по обществените поръчки - Въвеждане на нови ПРОЦЕДУРИ, търсене, редактиране, изтриване, селектиране по избрани признаци. Данни и характеристики за целия път на провеждането на процедурата по всяка ОП - от идейния проект, през обявяването и обнародването и до класирането/отстраняването на кандидатите заявили участие и/или реално участвали в Процедурата.

  Договори - Въвеждане на нови ДОГОВОРИ, търсене, редактиране, изтриване, селектиране по избрани признаци. Сключване на договори и допълнителни споразумения към тях със спечелилите фирми при класирането на кандидатите. Въвеждане на платежни нареждания и изплащане на сумите по договорите с фактуриране на сумите.

  Справки - Вграден генератор на справки по цялата налична информация в базата данни; Експорт на справки и документи в различни файлови формати - .pdf, .xls, .doc.

  Система за известяване СИОПД ИНФОРМА - Следене на събития свързани с изтичане на срокове по ОП и договори и генериране на съобщения за потребителите
  Номенклатури - Готови номенклатури с възможности за редакция, изтриване и добавяне на нови позиции.

  Тестова база данни - Възможност за работа с тестова база с цел първоначално обучение на служителите и тестване на всички новости и автоматични операции при получаване на актуализациите на системата.

  В комплекта на програмния продукт е включена Подробна помощна документация.

   
  Вход  СОФТУЕР
  Разгледай продукта