Добре дошли! Вие разглеждате ГЕОДЕЯ СОФТУЕР И УЕБ ДИЗАЙН ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ

УЕБ ДИЗАЙН

Софтуер за управление на човешки ресурси

softwareboxisupСОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Възможности и характеристики на продукта

argaiv1836

Структура на фирмата - Изграждане и гъвкаво управление структурата на фирмата - Направление, Отдел/цех, Звено

Търсене на служители в структурата и по множество критерии зададени от потребителите

Назначение на служители - Еднократно въвеждане на данните за служителя, Автоматично създаване на договори и допълнителни споразумения към тях

Трудов стаж и професионален опит - Първоначално въвеждане на трудовия стаж и автоматично изчисляване във времето, Детайлно описание на трудов стаж и автоматично генериране на данни за трудова книжка при напускане на служителя, Автоматично генериране на Образец УП 3

ТРЗ - Въвеждане на ОМЗ и всички необходими данни за изчисляване на работната заплата и подаване на декларации свързани със заплащането, допълнителни възнаграждения на служителите, условия на труд, постоянни начисления и др.

Образование и Допълнителна квалификация на служителите

Договори и допълнителни споразумения - Автоматично генериране и възможност за редакция в MS Word, Заповеди, длъжностни характеристики

Напускане, Възстановяване на работа - Автоматично генериране на заповеди за напускaне с възможност за последващо автоматично възстановяване на работа на служителя като се запазват всички негови данни и история на всички промени

Отпуски на служителите по КТ - Автоматично издаване на заповеди за отпуски, Възможност за последващо коригиране на данните при необходимост

История на всички промени - запазване на всички промени за служителите от постъпването им

Справки - Трудови договори и Допълнителни споразумения, Отпуски на служителите, Промени % прослужено време, Допълнителна квалификация на служителите, Служители по категории, по специалности, по длъжности, по професии, Списъчен състав по структури - ОМЗ, клас, КТУ, Наказания на служители, Освободени служители, Пенсионери, Трудоустроени служители, Потребителски справки и др.
Номенклатури, Уведомления за НОИ

ГЕНЕРАТОР НА СПРАВКИ - Универсална система за генериране на неограничен брой справки на база на наличните данни в базата данни и експорт на данните към различни файлови формати .doc, .xls, pdf

Автоматични обработки - автоматични проверки за изтичане на срочни договори, промяна % прослужено време и др.
Настройки - настройки печат, данни за фирмата, официални празници.

АДМИНИСТРИРАНЕ НА СИСТЕМАТА, СИСТЕМНИ  НАСТРОЙКИ

Потребители и права за работа

Всички потребители, които са регистрирани и имат право да работят с програмата, в зависимост от това на коя група пренадлежат, работят само с тези точки от менюто, които са достъпни за тях. Потребители - Всеки потребител, при влизането в програмата се легитимира с Потребителско име и Парола. Те могат да бъдат сменени по желание на потребителя във всеки един момент. Групи потребители - Потребителите могат да се групират по избран признак и да образуват ГРУПА, която се характеризира с общи права. Може да се добавят нови Групи потребители, да се изтриват или да се редактират вече създадени. Права на групите потребители - За всяка група потребители може да се дават групови права за работа с програмата.

Автоматична актуализация на системата и базата данни

* Към днешна дата програмният продукт ИСУП ГЕОДЕЯ е спрян от поддръжка.

 
ВходСОФТУЕР
Разгледай продукта