Добре дошли! Вие разглеждате ГЕОДЕЯ СОФТУЕР И УЕБ ДИЗАЙН ИМОТИ КОМФОРТ

ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ

УЕБ ДИЗАЙН

Софтуер за Управление на Недвижими имоти

Програмен продукт УНИ КОМФОРТ


* ИЗЦЯЛО ОБНОВЕН


СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

softwareboxcomfort

argaiv1513

Информационна система за недвижими имоти
УНИ КОМФОРТ

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УНИ КОМФОРТ

УНИ КОМФОРТ е съвременна, универсална система, подходяща за обслужване на цялостната дейност на агенциите за недвижими имоти.

УНИ КОМФОРТ улеснява анализа на информацията, спомага прогнозирането и планирането на сделките с недвижими имоти и води до тяхната успешна реализация.

УНИ КОМФОРТ може да бъде настроена спрямо индивидуалните изисквания и конкретните особености за обслужване дейността в агенциите за недвижими имоти.

В програмата е предвиден голям брой помощни функции, осигуряващи комфорт и нагледност в работата с документите, операциите и справките.

УНИ КОМФОРТ не изисква специални първоначални компютърни умения. Обучението за работа е леко и интуитивно, благодарение на това, че са използвани максимално възможностите на операционната система WINDOWS и са следвани приетите в нея стандарти.

Основните и най - често ползвани възможности на менюто са изведени и като бутони с изображение в основните екрани на програмата.

Съществува бързо търсене по много зададени от потребителите критерии.

Програмата УНИ КОМФОРТ генерира множество отчетни документи и справки. Всички документи и справки, които прогрaмата генерира могат да се разпечатват, като предварително могат да се настройват за печат по желание на клиента.

Осигурена е гъвкава схема за ползване или наемане на програмния продукт според изискванията и индивидуалните потребности на всяка фирма, занимаваща се с търговия на недвижими имоти.

Потребителите на УНИ КОМФОРТ са осигурени с поддръжка, консултации и обучение от фирма ГЕОДЕЯ гр. Стара Загора.

ОСНОВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ на УНИ КОМФОРТ

Поддържа ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕЛИЯ ПАЗАР НА ИМОТИ: покупко - продажби, наеми и други за всякаква недвижима собственост.

 • ТЪРСЕНЕ НА ИМОТИТЕ по много различни критерии -  въвеждане на нови оферти, редактиране, изтриване, селектиране по избрани признаци.

 • ТЪРСЕНЕ НА ЗАЯВКИТЕ по желани показатели -  въвеждане на нови заявки, редактиране, изтриване, селектиране по избрани признаци.

 • НАТРУПВАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ТЪРСЕНЕ.

 • Съхранява ИСТОРИЯ на всички данни и дава информация на кого принадлежат и как са се променяли във времето.

 • Прави СПРАВКА по име или телефонен номер дали това е клиент на агенцията, конкурент и др, какво търси или предлага и какви са данните за това лице.

 • Съхранява ИНФОРМАЦИЯ за това на кои имоти е воден определен клиент и обратно кои клиенти са водени на определен имот.

 • Съдържа автоматично търсене на СЪВПАДЕНИЯ МЕЖДУ ПРЕДЛАГАНЕ И ТЪРСЕНЕ.

 • УНИ КОМФОРТ ПРЕИЗЧИСЛЯВА цените на предлагане и търсене, ако те са в различни валути за коректна селекция според въведените валутни курсове.

 • ПРЕИЗЧИСЛЯВА площите при търсене по площ, когато площите са въвеждани в различни мерни единици.

 • Съхранява ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ОТ АГЕНЦИЯТА СДЕЛКИ, комисионните, които са получени и разходите, които са направени. Тази информация е персонализирана възможност само за собственика на агенцията или изрично оторизирано от него лице.

 • СТАТИСТИКА на средните, минимални и максимални цени на предлагане по различни критерии и представяне в графичен вид.

 • Ползване на множество предварително създадени НОМЕНКЛАТУРИ - с възможности за редакция, изтриване и добавяне на нови: КЛИЕНТИ Предлагане на имоти; КЛИЕНТИ Търсене на имоти; СЛУЖИТЕЛИ - БРОКЕРИ на агенцията; Населени места, Области, Общини; Валути; Скици и изображения на имоти в различни файлови формати; Райони, Квартали и ЖК, Улици; Източници на информация; Видове сгради; Видове имоти; Видове особености на имоти; Видове състояния на оферти; Видове състояния на заявки; Мерни единици и др.

 • Системни настройки - Настройки печат на документи, генерирани със УНИ КОМФОРТ; Промяна на потребител и парола; Потребители и права за работа; Архивиране и оптимизация на базата данни

Допълнителен модул към софтуерния продукт е допълнителна функционалност, осигуряваща трансфер на предварително въведени и подбрани данни към сайт на агенцията, специализиран сайт за недвижими имоти, към отделечен сървър или отдалечен офис на агенцията. За включването на модула е необходимо предварително да бъдат уточнени параметрите и изискванията на агенцията.

За повече информация, потърсете ни ТУК
 
ВходСОФТУЕР
Разгледай продукта