Обществени поръчки и договори

 

Софтуер за планиране, управление
и контрол на обществени поръчки /ОП/

е-РЕПУБЛИК ПРО е основно средство за планиране, регистриране, отчитане и анализиране на дейностите свързани с Обществените поръчки в българските фирми, предприятия и организации и подаване на данни към Агенцията за обществени поръчки /АОП/, Европейската комисия /ЕК/ и Профила на купувача.

е-РЕПУБЛИК ПРО е съобразена с всички изисквания в нормативната база на РБългария свързани с Обществените поръчки:

 • Закон за Обществените поръчки (ЗОП)
 • Правилник за прилагане на ЗОП
 • Класификатор на Обществените поръчки

Според българското законодателство, обекти на обществени поръчки са:

 • Предоставянето на услуги;
 • Доставките на стоки, осъществени чрез покупка, лизинг, наемане от възложителя с или без право на закупуване, покупка на изплащане;
 • Строителството, включително: 
  - изграждане или инженеринг (проектиране и изграждане) на строеж;
  - изпълнение или проектиране и изпълнение на една или няколко строителни и монтажни работи, свързани с изграждането, реконструирането, преустройването, поддържането, възстановяването или рехабилитацията на сгради или строителни съоръжения;
  - инженеринг и изпълнение на една или повече дейности по изграждане на строеж в съответствие с изискванията на възложителя, като предпроектно проучване, организация на строителството, доставка и монтаж на машини, съоръжения и технологично оборудване, подготовка и въвеждане на обекта в експлоатация.

Процедурите по ЗОП се вписват/регистрират в Агенцията за обществени поръчки - www.aop.bg. Регистърът съдържа:

 • Решенията за откриване на процедури за възлагане на обществени поръчки
 • Обявленията, предвидени за вписване в регистъра
 • Информацията за възложените обществени поръчки
 • Друга информация, определена в правилника за прилагане на ЗОП.

ОСНОВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ, ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ на програмния продукт

 • ПЛАНИРАНЕ

  Планиране на предстоящи обществени поръчки за текуща и следващи години

  Одобряване за стартиране на процедури за избор на кандидати

  Трансформиране на одобрените поръчки в нови процедури по обществени поръчки, публични покани или други сделки по ЗОП

 • РЕГИСТРИРАНЕ

  Създаване и редакция на обществени поръчки, публични покани и други сделки - въвеждане на нови ОП, търсене, редактиране, изтриване, селектиране по избрани признаци

  Провеждане на процедури по обществените поръчки - въвеждане на нови процедури, търсене, редактиране, изтриване, селектиране по избрани признаци

  Следене на цялата необходима информация за обществените поръчки 

 • ДЕЙНОСТИ ПО ИЗБОР НА КАНДИДАТИ

  Получаване/закупуване на документация

  Подаване на документи/оферти за участие

  Разглеждане и обработка на подадените предложения

  Съставяне на протоколи за класиране и решения за избор на изпълнител

 • ДОГОВОРИ

  Получаване/закупуване на документация

  Възлагане на поръчките - сключване на договори със спечелилите кандидати - изпълнители, допълнителни споразумения

  Въвеждане на нови договори, търсене, редактиране, изтриване, селектиране по избрани признаци

  Следене на всички плащания по сключените договори и допълнителни споразумения

  Следене на всички плащания по сключените договори и допълнителни споразумения

 • ОТЧЕТИ И СПРАВКИ

  Вграден Генератор на справки с богата възможност за изглед на справките и отчетите

  Експорт на справките в различни файлови формати .xls, .xlsx, .doc, .docx, .pdf

 • БОГАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАСТРОЙКИ НА СИСТЕМАТА

  Създаване на потребители и групи потребители; Определяне на права за работа със системата

  Лесно архивиране и бързо възстановяване от архив

  Възможност за работа с тестова база данни

  Промяна на работна година (за въвеждане на поръчки от предходни години)

 •  ДРУГИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА е-РЕПУБЛИК ПРО

  Първоначално зареждане на данни от файлове с ралични формати

  Конвертиране и импорт на данни от други системи

  Богата справочна информация

  Уникални възможности за анализи на цялостната дейност

  Винаги ще имате на разположение ИСТОРИЯ за действията и промените на данните в системата, кой ги е въвел, как са се променяли във времето, при каква операция се е случило, от кои потребител и компютър е инициирано действието

 • ДОПЪЛНИТЕЛНА ФУНКЦИОНАЛНОСТ И МОДУЛИ НА СИСТЕМАТА

СИСТЕМА ЗА ИЗВЕСТЯВАНИЯ - Автоматично и ръчно създаване на задачи към обществените поръчки и договорите; Следене и информиране на потребителите за изтичащи срокове за уведомяване на АОП, изтичане на договори и други срокове зададени в системата и генериране на съобщения

МОДУЛ ЗАКОННИК - Създаване, съхранение, редакция, актуализация и бързи препратки към справочна правна информация под формата на файлове и/или връзки към документи, справочни системи и страници от сайтове в Интернет, бърз преглед на вътрешни праила на възложителя, закони, правилници, наредби  и др.

МОДУЛ Бюджетни разходи - Описание на бюджетни разходи, свързани с изпълнението на договорите и плащанията по тях

МОДУЛ CPV анализи - Анализи и справки на база CPV кодове на обществените поръчки и съответните договори

Очаквайте: Уеб-базирана поддръжка и подробна помощна документация

 Повече информация за всички програмни продукти и услугите ни, може да намерите като се свържете с нас ТУК.

 

Акценти 2021

Основни приложения, към които през 2021 г. приоритетно са насочени нашите ресурси - програмни продукти и уеб сайтове с богата и адаптивна функционалност, създадени да задоволят и най-специалните изисквания на потребителите. Повече информация може да намерите в съответните раздели в сайта.

е-РЕПУБЛИК ПРО

Информационна система за управление на обществени поръчки и договори - прозрачност и ефективност, максимални резултати.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Специализирано уеб приложение за публикуване на обществени поръчки и сключени договори от възложители по ЗОП.

МУЛТИ МАРКЕТ

Универсална система за управление на бизнеса - доставки, оферти, фактуриране, справки и анализи за дейността.

УНИ КОМФОРТ

Управление на недвижими имоти - продажби, под наем, съответствие между търсене и предлагане, информация за пазара.